• کشاورزی پایدار، محیط زیست پاک و غذای سالم
  • کشاورزی پایدار، ضرورت پیشرفت پایدار
  • کشاورزی پایدار، ضرورت پیشرفت پایدار
  • کشاورزی پایدار با همدلی و همزبانی
پنج شنبه 23 مرداد ماه 1399

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت - 111 وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان استانداری اصفهان

 

  مقالات علمی  
 
اصول پرورش قارچ خوراكي 13

بررسي مقدار ترسيب کربن در گون زارهاي منطقه گلستان کوه خوانسار (796 کیلو بايت) 11 صفحه PDF
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
گرم شدن هوا اثرات مخربي بر محيط و اکوسيستم هاي طبيعي دارد. اکوسيستم هاي مرتعي ايران و سراسر جهان مي توانند از طريق ذخيره کربن در بيوماس و مواد آلي خاک، به تعديل افزايش دي اکسيد کربن در اتمسفر کمک کنند. به منظور بررسي نقش و پتانسيل گون زارها در ترسيب کربن، يک منطقه ي معرف از تيپ گياهي Agropyron tauri - Astragalus brachycalex در مرتع گلستان کوه خوانسار انتخاب شد و مقادير کربن در بيوماس هوايي و زيرزميني، لاشبرگ و خاک در آن محاسبه گرديد.

تعيين جذابيت گونه هاي مختلف گياهي براي زنبورعسل در مناطق خوانسار و فريدن اصفهان (483 کیلو بايت) 16 صفحه PDF
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
به منظور تعيين جذابيت گونه هاي مختلف گياهي براي زنبورعسل آزمايشي در مناطق مختلف جنوب غربي استان اصفهان تحت پوشش اقليم نيمه استپي با استفاده از كلنيهاي زنبورعسل معمولي (Apis mellifera L. ) انجام گرفت. جذابيت هر گونه گياهي با آماربرداري از تعداد زنبور ملاقات كننده و مدت زمان استقرار روي هر گياه در طول دوره گلدهي تعيين گرديد.

مطالعه گرده شناختي گياهان گلدار مورد استفاده زنبور عسل در مناطق خوانسار و فريدن استان اصفهان (982 مگا بايت) 19 صفحه PDF
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
به منظور انجام مطالعات گرده شناختي در مناطق خوانسار و فريدن استان اصفهان ضمن جمع آوري گرده هاي بساك گلها بصورت مستقيم، از كلني هاي زنبورعسل معمولي (Apis mellifera L) نيز در شش ايستگاه مختلف استفاده گرديد. با نصب تله گرده برروي كندوها اقدام به جمع آوري گرده زنبوران عسل شد. سپس با روش ارتمن دانه هاي گرده رنگ آميزي و از آنها اسلايد ميكروسكوپي تهيه و ضمن مقايسه با گرده هاي بساك گياهان، گياهان مورد استفاده زنبوران عسل شناسايي خصوصيات هر يك طبق جدول فهرست خصوصيات دانه هاي گرده تعيين گرديد.

توزيع مکاني ماده آلي در خاک هاي سطحي در سه اقليم استان اصفهان (415 کیلو بايت) 12 صفحه PDF
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
کربن آلی خاک و ویژگیهای مرتبط با آن مهمترین شاخصه های شناخته شده کیفیت خاک هستند. در این مقاله به بررسی تغییرات کربن آلی در در خاکهای استان اصفهان پرداخته شده است.

رابطه بين خلاقيت و قصد کارآفريني (533 کیلو بايت) 11 صفحه PDF
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
بررسي رابطه خلاقيت با قصد كارآفريني - جامعه آماري اين پژوهش شامل تمام دانشجويان كارشناسي كشاورزي سال آخر (پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج و پرديس ابوريحان) دانشگاه تهران است.

پايداري آب كشاورزي (383 کیلو بايت) 24 صفحه PDF
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
در اين مقاله آثار عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي، فيزيكي، نهادي و نيز عوامل مديريتي بر ميزان آب كشاورزي تعيين شده است.

شناسايي انگل هاي خارجي برخي ماهيان زينتي استان اصفهان (750 کیلو بايت) 9 صفحه PDF
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
بررسي حاضر با هدف شناسايي انگل هاي خارجي برخي ماهيان آكواريومي شامل ماهي قرمز حوض، گوپي، آنجل، و گورامي دارف صورت پذيرفته است.

مقاومت به ايميداکلوپريد در جمعيت هاي تريپس پياز (Thrips tabaci (Thys. Thripidae جمع آوري شده از مزارع پياز استان اصفهان (496 کیلو بايت) 8 صفحه PDF
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
تريپس پياز اصلي ترين آفت مزارع پاز در استان اصفهان به حساب مي آيد. كشاورزان براي مبارزه با اين آفت اغلب از آفت كشها استفاده مي كنند. جهت ارزيابي حساسيت تريپس در برابر حشره كش ايميداكلوپريد 10 جمعيت تريپس پياز مورد بررسي قرار گرفته است.

مقايسه برخي از شاخص هاي شيميايي و بيولوژيک خاک در کاربري هاي مختلف اراضي در دو فصل ابتدا و انتهاي فصل رويش در منطقه فريدن اصفهان (189 کیلو بايت) 8 صفحه PDF
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
بررسي برخي از شاخصهاي شيميايي و بيولوژيك خاك در سه كاربري اراضي (مرتع، ديمزار رها شده و ديم)، در دو فصل رويش (ارديبهشت و شهريور) و در سه شيب انجام مي گردد.

بررسي پيامدها و عوامل موثر بر ميزان وقوع جفت ماندگي در گاوهاي هلشتاين استان اصفهان (414 کیلو بايت) 9 صفحه PDF
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
اين پژوهش دو هدف دارد:
1- بررسي عامل هاي موثر بر وقوع جفت ماندگي و پيامد توليدي و توليد مثلي ناشي از آن
2- تخمين زيان مالي ناشي از يك مورد وقوع جغت ماندگي در گله هاي صنعتي گاو شيري استان اصفهان

بررسي پيامدها و عوامل موثر بر ميزان وقوع جفت ماندگي در گاوهاي هلشتاين استان اصفهان (285 کیلو بايت) 35 صفحه PDF
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
اين مطالعه با هدف تحليل انتقال قيمت ميان بازار داخل و صادراتي محصولات منتخب کشمش، پسته و زعفران و تحليل آثار رفاهي ناشي از انتقال نامتقارن صورت گرفت. به اين منظور از داده هاي سري زماني دوره 1970-2009 استفاده شد. آزمون عليت نشان داد قيمت صادراتي کشمش و پسته علت قيمت داخلي است و در مورد زعفران قيمت داخلي علت قيمت صادراتي مي باشد. همچنين نتايج حاصل از آزمون انتقال قيمت نشان داد در مورد کشمش و زعفران انتقال قيمت در بلندمدت متقارن اما در کوتاه مدت نامتقارن است. در مورد پسته انتقال قيمت در کوتاه مدت متقارن و فرايند انتقال قيمت بلندمدت نامتقارن ارزيابي شد. همچنين تحليل رفاهي انتقال نامتقارن نشان داد که افزايش قيمت موجب افزايش رفاه مجموع مصرف کنندگان داخلي، توليدکنندگان و صادرکنندگان مي شود و کاهش قيمت موجب کاهش رفاه مجموع آن ها مي شود، اما مقدار مطلق تغييرات رفاهي ناشي از کاهش قيمت بيشتر از افزايش قيمت است.