دوشنبه 25 شهریور ماه 1398

در زیر مراحل دریافت خدمات مختلف به مراجعین محترم آورده شده است. همچنین متقاضیان خدمات مختلف می توانند از روند ارائه تقاضا و بررسی آن تا دریافت خدمت مورد نظر آگاهی یابند.

مراحل ثبت نامه وارده
مراحل تهییه نامه صادره
مراحل کانال کشی انهار
روند مرمت قنوات
روند برخورد با متخلفین تغییر کاربری غیر مجاز اراضی
مراحل رسیدگی به درخواست تغییر کاربری
روند دریافت تسهیلات خرید تراکتور
روند اخذ تسهیلات و اجرای طرح های آبیاری تحت فشار
روند دریافت مجوز بهسازی/نوسازی اماکن دامی – روستایی
روند تمدید مجوز بهسازی/نوسازی اماکن دامی – روستایی
روند صدور پروانه بهره برداری اماکن دامی – روستایی
روند تمدید پروانه بهره برداری اماکن دامی – روستایی

ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا