شنبه 26 آبان ماه 1397
Personal
نام: رضا
نام خانوادگی: زاغی
عنوان: مسئول امور اراضي و متصدي اموال
شماره داخلی: 104
پست الکترونیک: Zaghi@agri-khansar.ir

نام: فضل ا...
نام خانوادگی: حسنعلی
عنوان: متصدي امور اراضي
شماره داخلی: 104
پست الکترونیک: Hasanali@agri-khansar.ir
ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا