جمعه 25 آبان ماه 1397
Untitled 6

جهت مشاهده فعالیت سالهای گذشته این واحد می توانید به قسمت "آرشیو" مراجعه نمایید.

عملكرد امور اراضي در سال زراعي 96-95

اهم وظايف اداره امور اراضي شهرستان عبارتست از :
اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي جهت صيانت از عرصه هاي توليد در بخش كشاورزي و جلوگيري از تخريب ، تبديل ، تفكيك و تغيير كاربري اراضي كشاورزي
تعيين تكليف متصرفين اراضي دولتي (خالصه – باير باقيمانده مرحله اول ) و اجراي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي

استقرار دبيرخانه كميسون تبصره يك و چهار ماده يك قانون حفظ كاربري به منظور دريافت تقاضاي تغيير كاربري اشخاص حقيقي و حقوقي و تكميل پرونده
بررسي و درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي براي ايجاد و توسعه طرح هاي كشاورزي و غير كشاورزي با رعايت قوانين و مقررات
بازديد و نظارت بر مجوزه ها و موافقتنامه هاي صادر شده و ...

اقدامات شاخص اداره امور اراضي شهرستان (در سال زراعي  96 - 95 )

عنوان

ميزان ( هكتار)

واگذاري زمين جهت طرح هاي كشاورزي

4هکتار

واگذاري زمين جهت طرح هاي  غيركشاورزي

2.4

نظارت بر اراضي واگذار شده

300

تعيين تكليف اراضي

2

نقشه برداري اراضي

1.2

استرداد اراضي واگذار شده

5.6

 جلوگيري از تغيير كاربري غير مجاز

12

طرح دعاوي  تغيير كاربري غير مجاز

8

 

از ديگر اقدامات شهرستان :

1- برگزاري كلاس هاي ترويجي جلوگيري از تغيير كاربري اراضي

2- ارتباط مستقيم با بخشداري و شوراي روستايي در خصوص همكار ي نسبت به حفظ كاربري اراضي

3-تهيه برشور و پلاكارد و بنر در سطح شهر جهت  جلوگيري از تغيير كاربري اراضي

4- شركت در كميسيون هاي  تخصصي  راه و شهرسازي كميته حفاظت از اراضي ملی  و  منابع طبیعی  شهرستان

5- هممكاري با اداره ثبت اسناد در خصوص قانون تعيين تكليف اراضي و ساختمان هاي فاقد سند

6- جلوگيري از زمين خواري اشخاص حقيقي و حقوقي

7 تاییدیه استعلامات دفترخانه های اسناد رسمی در خصوص معاملات وانتقال اسناد

8 فعال نمودن گشت حفاظت از اراضی کشاورزی و مبارزه با تغییر کاربری

9 اطلاع رسانی به عموم جهت ارتباط با سامانه 131 ارتباطات مردمی حفاظت از اراضی کشاورزی


ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا