چهارشنبه 30 مرداد ماه 1398
Untitled 6

جهت مشاهده فعالیت سالهای گذشته این واحد می توانید به قسمت "آرشیو" مراجعه نمایید.

عملكرد امور اراضي در سال زراعي 96-95

اهم وظايف اداره امور اراضي شهرستان عبارتست از :
اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي جهت صيانت از عرصه هاي توليد در بخش كشاورزي و جلوگيري از تخريب ، تبديل ، تفكيك و تغيير كاربري اراضي كشاورزي
تعيين تكليف متصرفين اراضي دولتي (خالصه – باير باقيمانده مرحله اول ) و اجراي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي

استقرار دبيرخانه كميسون تبصره يك و چهار ماده يك قانون حفظ كاربري به منظور دريافت تقاضاي تغيير كاربري اشخاص حقيقي و حقوقي و تكميل پرونده
بررسي و درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي براي ايجاد و توسعه طرح هاي كشاورزي و غير كشاورزي با رعايت قوانين و مقررات
بازديد و نظارت بر مجوزه ها و موافقتنامه هاي صادر شده و ...

اقدامات شاخص اداره امور اراضي شهرستان (در سال زراعي  97-96 )

عنوان

ميزان ( هكتار)

واگذاري زمين جهت طرح هاي كشاورزي

1 هكتار

واگذاري زمين جهت طرح هاي  غيركشاورزي

35 هكتار

نظارت بر اراضي واگذار شده

100 هكتار

تعيين تكليف اراضي

12 هكتار

نقشه برداري اراضي

10 هكتار

استرداد اراضي واگذار شده

1.5  هكتار

 جلوگيري از تغيير كاربري غير مجاز

50 مورد

طرح دعاوي  تغيير كاربري غير مجاز

10 مورد

 

از ديگر اقدامات شهرستان :

1- برگزاري كلاس هاي ترويجي جلوگيري از تغيير كاربري اراضي 10 مورد 200 نفرروز

2- ارتباط مستقيم با بخشداري و شوراي روستايي در خصوص همكار ي نسبت به حفظ كاربري اراضي ؟ ارتباط مستمر با بخشداري، شوراي اسلامي و دهياران

3-تهيه برشور و پلاكارد و بنر در سطح شهر جهت  جلوگيري از تغيير كاربري اراضي ؟500 برگ بروشور در سطح شهر و روستا ومدارس نصب شده

4- شركت در كميسيون هاي  تخصصي  راه و شهرسازي كميته حفاظت از اراضي    و  منابع ملي شهرستان؟ 20 مورد

5- هممكاري با اداره ثبت اسناد در خصوص قانون تعيين تكليف اراضي و ساختمان هاي فاقد سند؟10 مورد

6- جلوگيري از زمين خواري اشخاص حقيقي و حقوقي؟ 5 مورد


ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا